Sikkerhedsregler for roning i Kolding Kajak Klub

§1: Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kano- og kajakroning i Kolding Kajak Klub. Sikkerhedsbestemmelserne supplerer DKF’s sikkerhedsbestemmelser. Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning på søer, åer og havet:

 • i klubbens arrangementer, herunder klubture
 • som sker til og/eller fra klubbens anlæg
 • hvor klubbens kanoer og kajakker anvendes.

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser både for klubbens medlemmer og deres gæster.

§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

§2.1 Rovand
Klubbens daglige rovand er Kolding Å, der besejles fra Påry Enge og Harte Elværk til Kolding Fjord samt Kolding Fjord vest for linjen Skærbæk til Løverodde i en afstand af indtil 300 m fra kysten. Klubbens andre farvande er alt rovand i en afstand af indtil 300 meter fra bredden eller kysten. Vand ud over denne afstand er åbent vand.

§2.2 Roning i dagligt rovand
I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Ved klubbens roning i grupper uden for det daglige rovand skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden, hvis anvisninger skal følges. Den enkelte roer har dog ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige dennes færdigheder.

Inden roning skal roeren:

 • kende vejrudsigten for turen
 • skrive sig ind i klubbens roprotokol.
Under roningen skal roeren:
 • bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold
 • medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser samt
 • medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr herunder dækken (”spraydeck”), pumpe eller øse, i havkajak også pagajflyder (”paddlefloat”)

Efter roningen skal roeren:

 • skrive sig ud i klubbens roprotokol
 • gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel
 • indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til sikkerhedsansvarlig 

§2.3 Roning i andre farvande og på åbent vand
Ved roning i andre rovande end det daglige rovand skal roeren desuden:

 • have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper.
 • medbringe et kort over området
 • medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr, kompas og mobiltelefon
Ved roning på åbent vand skal roeren desuden:
 • i havkajak medbringe reservepagaj eller -paddel, nødblus og slæbetov
 • have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende. 

§3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

§3.1 Roning under instruktion
Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsætter dog, at instruktøren er uddannet som DKF Instruktør 2 eller højere.

Ved instruktion skal instruktøren medbringe en mobiltelefon i vandtæt hylster og førstehjælpsudstyr. Instruktion af ikke-frigivne roere må kun ske i dagligt rovand.
 

§3.2 Roning i vinterhalvåret
Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april.

Ved roning i vinterhalvåret må frigivne på EPP 2-niveau ro i dagligt rovand ved dagslys og op til 100 m fra bredden. Der dispenseres fra 100 m reglen såfremt der bæres våd-eller tørdragt og medbringes reservepagaj. Ligeledes skal mindst to roere følges ad med mindre der ros havkajak.

Roning på åbent vand må kun foretages af roere på EPP 3-niveau. Roeren skal bære våd- eller tørdragt samt medbringe et komplet sæt skiftetøj, tilgængelig mobiltelefon samt varm drik og relevant forplejning.

§3.2 Roning i mørke
Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning. Mørkeroning må foretages af roere på EPP 3-niveau og roere på EPP 2-niveau sammen med mindst én anden roer på EPP 2-niveau, dog ikke på åbent vand. 

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.

Ved mørkeroning skal roeren altid bære vest.

§3.4 Roning med gæster
Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer fra klubben, som er vært. Gæstens rorettigheder afgøres af dennes EPP-niveau i overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser.

Ved udskrivning i klubbens roprotokol skal såvel gæstens som værtens navn anføres.

§3.5 Roning med personer med handicap eller sygdomme
Personer, der har en sygdom eller et handicap der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre, frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.

§3.6 Roning med børn og unge
Børn og unge under 12 år skal:

 • bære svømmevest
 • skal være i stand til at svømme mindst 350 m 
 • altid ro sammen med frigivne voksne over 18 år 

§4 Frigivelser og rettigheder

§4.1 Ikke frigivne
En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år. En roer på EPP 2-niveau må dog højst have opsyn med én ikke-frigiven roer. 

Roningen skal foregå i dagtiden i dagligt rovand ved højst 5 m/s og så tæt på land, at den ikke frigivne roer kan svømme i land.

§4.2 Almindelig frigivelse
En roer er frigivet i en bådtype når vedkommende:

 • er certificeret på EPP 2-niveau i den pågældende bådtype
 • er fyldt 15 år
 • har aflagt svømmeprøve på 600 m
 • har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser med sikkerhedschefen eller en instruktør.

Alle frigivne roere må ro i såvel i dagligt rovand som i andre rovande. Roning på åbent vand er ikke tilladt. Ikke-frigivne må kun ro sammen med frigivne og da højst én ikke-frigiven pr frigiven.

§5 Sikkerhedsarbejdet i klubben

Bestyrelsen kan udpege en sikkerhedsansvarlig, som skal varetage sikkerheden ved roningen i klubben. Det er den sikkerhedsansvarliges opgave:

 • at sikre at nye medlemmer orienteres om klubbens sikkerhedsbestemmelser og om de risici der kan være ved at ro kano og kajak
 • at indstille ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser til bestyrelsen
 • at overvåge at klubbens frigivelser lever op til kravene
 • at klubbens instruktører, trænere og turledere og andre der virker for klubben har den nødvendige -sikkerhedsmæssige viden og færdigheder
 • at anspore til at klubbens medlemmer vedligeholder sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder deres svømmemæssige færdigheder
 • at alle både der tilhører klubben eller opbevares i klubhuset er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og mærket efter klubbens standarder
 • at alt sikkerhedsudstyr i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
 • at ulykker og nærved-ulykkesindberettes til DKF’s ulykkesdatabase.

Den sikkerhedsansvarlige kan:

 • nedlægge forbud mod anvendelse af kanoer og kajakker, som er i uforsvarlig stand
 • i konkrete tilfælde og med begrundelse forbyde roning eller give dispensation fra sikkerhedsbestemmelserne
 • opstille særlige sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer
Sikkerhedsbestemmelserne er ændret af bestyrelsen den 30. april 2015 på baggrund af retningslinjer fra Søfartsstyrelsen og DKF. Foruden Kolding Kajak Klubs sikkerhedsbestemmelser, gælder sikkerhedsbestemmelserne for DKF ligeledes. Disse kan findes her                                                      
 

 

Vi takker vore sponsorer

Kolding Kajak Klub

Trindholmsgade 20, 6000 Kolding